Adatvédelem, adatkezelési szabályzat

Adatvédelem, adatkezelési szabályzat

Az adatvédelmi tájékoztatók az Önöket kezelő szakembereknél hozzáférhetőek a rendelőben.

 

 1. Általános tudnivalók

A DinaMed Egészségközpont Egészségügyi Szolgáltatói az ügyfelek adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezelik, tárolják és dolgozzák fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatkezelési szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.

 

 1. Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás és kommunikáció céljából.

 

 1. Adatkezelés célja

Azonosítás, kapcsolattartás és kommunikáció.

 

 1. Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulása

 

A jelen adatkezelési tájékoztató elérhető az adatkezelő telephelyének az ügyfélvárójában. Ezen kívül adatkezelő jelen tájékoztatót megküldi emailen az érintett részére a stúdióba történő bejelentkezését követően.

 

 1. Hozzájárulás megadásával és visszavonásával kapcsolatos tájékoztatás

Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása (hozzájárulása) alapján kezeli az adatokat a 3. pontban meghatározott célok érdekében. A hozzájárulás megadása az adatkezelő által az érintett rendelkezésére bocsátott „adatkezelési hozzájárulás” nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az adatkezelő részére való átadásával történik.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására lehetőség van írásban és elektronikusan, e-mail útján is.

 1. Érintettek kategóriái

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybe venni kívánó természetes személyek.

 

 1. Személyes adatok kategóriái és forrása

Vezetéknév, keresztnév, leánykori név, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám.

A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 1. Címzettek

Nincsenek címzettek, nem történik adattovábbítás.

 

 1. Adatfeldolgozó neve, képviselője

Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

 

 1. Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás

Nem történik harmadik országba, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás.

 

 1. Tárolás időtartama, törlési határidő

Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb azonban az érintett kezelésének végleges befejezését követő 3 évig kezeli az adatokat.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések általános leírása

Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkori jogszabályi előírások és szervezeti szabályok szerint, a lehető legnagyobb gondossággal kezeli.

Adatkezelő az alábbi intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok védelmét a jogosulatlan hozzáféréssel, kezeléssel, továbbítással, jogszerűtlen törléssel vagy megsemmisítéssel, illetve a véletlen megsemmisüléssel szemben:

 • Az érintett személyes adatai csak az adatkezelő ügyvezetője számára hozzáférhetők, adatkezelési műveleteket csak ő végezhet.
 • Az adatok tárolása a rendelő zárt szekrényében történik.
 1. Az adatkezelő részéről ki férhet hozzá az adatokhoz?

A személyes adatokhoz csak és kizárólag az adatkezelő ügyvezetője férhet hozzá, aki az adatokat az adatkezelőnél a mindenkor hatályos adatvédelemre irányuló szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezeli.

 

 1. Érintetti jogok biztosítása

Az adatkezeléssel összefüggésben az érintett az adatkezelőtől bármikor:

 • hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • helyesbítést kérhet,
 • a kezelt adatok törlését kérheti,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés nem automatizált módon történik, az érintett az adathordozhatósághoz való jogát nem gyakorolhatja.

 

14.1. Az érintett a jelen adatkezelés vonatkozásában a GDPR 15. cikk szerinti hozzáférés jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • az adatkezelés jogalapja;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, (vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai);
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

14.2. Az érintett a GDPR 16. cikk szerinti helyesbítéshez való jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

14.3. Az érintett a jelen adatkezelés vonatkozásában a GDPR 17. cikk szerinti törléshez való jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a GDPR 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a fentiek szerinti törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

14.4. Az érintett a jelen adatkezelés vonatkozásában a GDPR 18. cikk szerinti, az adatkezelés korlátozáshoz való jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

14.5. Közös értesítési szabályok

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a GDPR 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti, a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 1. Vitás kérdések rendezése, jogorvoslat

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül. 

 

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu). 

 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. 

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

Budapest, 2022

Az Egészségközpontról

Az I. kerület Budavár szívében a Kuny Domokos utcában, igényesen felújított lakásban várjuk vendégeinket. Rendelőnkben elsősorban mozgásszervi panaszokkal várjuk pácienseinket, de egyéb szakmák képviselői (pl. Biodinamikus kezelő, masszázs) is segítik a hozzánk fordulók gyógyulását.

Rendelőnkben nyugalom, odafigyelés és kellemes légkör várja a hozzánk látogatókat.

Copyright © 2024 DinaMed - Egészségközpont. Minden jog fenntartva! Készítette artpixa

Keresés